Difference between revisions of "Top 10 2007 Finnish"

From OWASP
Jump to: navigation, search
m (Tavoitteet)
 
(40 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
==Introduction==
+
==Johdanto==
  
Welcome to the OWASP Top 10 2007!  This totally re-written edition lists the most serious web application vulnerabilities, discusses how to protect against them, and provides links to more information.  '''The OWASP Top 10 has been translated into French.  [https://www.owasp.org/images/c/ce/OWASP_Top_10_2007_-_French.pdf Click Here] for the French Translation!'''
+
'''Huom! Tätä sivua työstetään edelleen. Tältä sivulta linkittyvien alasivujen suomennostyöhön saa osallistua kuka tahansa.'''
  
The OWASP Top 10 for Java Enterprise Edition is available for download [https://www.owasp.org/images/8/89/OWASP_Top_10_2007_for_JEE.pdf here]
+
Tervetuloa OWASP Top 10 2007 -dokumentin suomennettuun versioon! Top 10 2007 kuvaa kymmentä tyypillisintä nykyään käytettävistä web-sovelluksista havaittua haavoittuvuutta. Dokumentti on uudelleenkirjoitettu alkuperäisestä vuoden 2004 versiosta.  
  
== Aim ==
+
Java Enterprise Edition -kohtainen lista dokumentista on ladattavissa [https://www.owasp.org/images/8/89/OWASP_Top_10_2007_for_JEE.pdf täältä].
  
'''The primary aim of the OWASP Top 10 is to educate developers, designers, architects and organizations''' about the consequences of the most common web application security vulnerabilities. The Top 10 provides basic methods to protect against these vulnerabilities – a great start to your secure coding security program.
+
==Tavoitteet==
  
'''Security is not a one-time event'''. It is insufficient to secure your code just once. By 2008, this Top 10 will have changed, and without changing a line of your application’s code, you may be vulnerable. Please review the advice in [[Top_10_2007-Where to Go From Here|Where to Go From Here]] for more information.
+
'''OWASP Top 10:n tärkein tavoite on kouluttaa sovelluskehittäjiä, suunnittelijoita, arkkitehtejä ja organisaatioita''' tyypillisimpien sovellushaavoittuvuuksien seurauksista. Top 10 tarjoaa perusmenetelmät näiltä haavoittuvuuksilta suojautumiseen - loistava ensiaskel turvalliseen ohjelmistokehitykseen.  
  
'''A secure coding initiative must deal with all stages of a program’s lifecycle'''. Secure web applications are '''''only''''' possible when a secure SDLC is used. Secure programs are secure by design, during development, and by default. There are at least 300 issues that affect the overall security of a web application. These 300+ issues are detailed in the [[OWASP_Guide_Project|OWASP Development Guide]], which is essential reading for anyone developing web applications today.
+
'''Tietoturvallisuutta ei saavuteta kerralla'''. Ei riitä, että sovellus tehdään turvalliseksi kerran. Esimerkiksi nyt lukemasi lista on muuttunut vuosien varrella, ja sovelluksen lähdekoodin käsittely uusien uhkien valossa takaa sovelluksen turvallisuuden jatkossakin. Lisätietoja ja tarkempia suosituksia on tarjolla englanninkielisessä dokumentissa [[Top_10_2007-Where to Go From Here|Where to Go From Here]].
  
'''This document is first and foremost an education piece, not a standard'''. Please do not adopt this document as a policy or standard without [mailto:owasp@owasp.org talking to us] first! If you need a secure coding policy or standard, OWASP has secure coding policies and standards projects in progress. Please consider joining or financially assisting with these efforts.
+
'''Turvallisen ohjelmoinnin periaatteita tulee noudattaa läpi koko sovelluksen elinkaaren.''' Turvallinen web-sovellus on mahdollinen '''''vain''''' kun turvallisen ohjelmistokehityksen elinkaarimalli (Secure SDLC - Software Development Life Cycle) on mukana. Tämän mallin tulee olla oletuksena mukana sekä suunnitteluvaiheessa että kaikissa kehitysvaiheissa. Kaiken kaikkiaan erilaisia web-sovellusten tietoturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä voidaan nimetä yli 300. Näistä tekijöistä on tarkempia kuvauksia englanninkielisessä dokumentissa [[OWASP_Guide_Project|OWASP Development Guide]], joka sisältää oleellista luettavaa kaikille web-sovelluskehittäjille.
  
== Acknowledgements ==
+
'''Tämän dokumentin ensisijainen tarkoitus on olla opetuksellinen, ei standardi'''. Älä käytä tätä dokumenttia tietoturvallisuuden ohjenuorana tai standardina ottamatta [mailto:owasp@owasp.org meihin yhteyttä] ensin! Jos tarvitset turvallisen ohjelmistokehityksen standardia, OWASPilla on käynnissä tähän liittyviä muita projekteja. Liittymällä mukaan tai antamalla tukea näihin projekteihin tuet niiden edistymistä parhaiten.
 +
 
 +
==Kiitokset avustajille==
  
 
{|  
 
{|  
 
|-
 
|-
  
|We thank [http://www.mitre.org/ MITRE] for making ''Vulnerability Type Distribution in [http://cve.mitre.org/ CVE]'' data freely available for use. The OWASP Top Ten project is led and sponsored by [http://www.aspectsecurity.com https://www.owasp.org/images/d/d1/Aspect_logo.gif].   
+
|OWASP Foundation kiittää [http://www.mitre.org/ MITREä] CVE-tietokannan ''Vulnerability Type Distribution -osion'' [http://cve.mitre.org/docs/vuln-trends/index.html tietojen] saattamisesta yleiseen käyttöön. Kansainvälistä OWASP Top Ten -projektia vetää ja sen sponsorina toimii [http://www.aspectsecurity.com https://www.owasp.org/images/d/d1/Aspect_logo.gif].   
 
|}
 
|}
  
Project Lead: Andrew van der Stock (Executive Director, OWASP Foundation)
+
Projektipäällikkö: Andrew van der Stock (Executive Director, OWASP Foundation)
 +
 
 +
Työryhmä: Jeff Williams (Chair, OWASP Foundation), Dave Wichers (Conference Chair, OWASP Foundation)
  
Co-authors: Jeff Williams (Chair, OWASP Foundation), Dave Wichers (Conference Chair, OWASP Foundation)
+
OWASP Foundation kiittää osaltaan seuraavia avustajia ja kommentoijia:
  
We’d like to thank our reviewers:
+
*Raoul Endres (hankkeen kommentointi)
 +
*[mailto:coley...at...mitre.org Steve Christey] (MITRE) (aineiston perinpohjainen vertaisarviointi, MITRE CWE -datan lisääminen)
 +
*Sylvan von Stuppe (aineiston perinpohjainen vertaisarviointi)
 +
*[http://jeremiahgrossman.blogspot.com/ Jeremiah Grossman] ([http://www.whitehatsec.com/ WhiteHat Security]) aineiston arviointi, automaattisten havaintomenetelmien arviointi
 +
*[http://www.smithline.net/ Neil Smithline] ([http://www.OneStopAppSecurity.com/ OneStopAppSecurity.com]) (kommentit ja Wiki-version luonti)
 +
*Colin Wong, Nigel Evans, Andre Gironda (sähköpostikommentointi)
  
*Raoul Endres for help in getting the Top 10 going again and with his valuable comments.
+
Dokumentin käännöstyöhön Suomessa ovat osallistuneet [http://www.owasp.org/index.php/Helsinki OWASP Helsinki -jaoksen] aktiivijäsenet.
*[mailto:coley...at...mitre.org Steve Christey](MITRE) for an extensive peer review and adding the MITRE CWE data
 
*[http://jeremiahgrossman.blogspot.com/ Jeremiah Grossman] ([http://www.whitehatsec.com/ WhiteHat Security]) for peer reviewing and contributing information about the success (or otherwise) of automated means of detection.
 
*[http://www.smithline.net/ Neil Smithline] ([http://www.OneStopAppSecurity.com/ OneStopAppSecurity.com]) for comments and producing the Wiki version.
 
*Sylvan von Stuppe for an exemplary peer review.
 
*Colin Wong, Nigel Evans and Andre Gironda for e-mailed comments.
 
  
== Summary ==
+
==Kooste==
  
 
{| border='1' cellpadding='2'  
 
{| border='1' cellpadding='2'  
 
|-
 
|-
|[[Top_10_2007-A1|A1 - Cross Site Scripting (XSS)]]
+
|[[Top_10_2007-A1-Finnish|A1 - Verkkosivun rakenne ei säily (XSS)]]
|XSS flaws occur whenever an application takes user supplied data and sends it to a web browser without first validating or encoding that content. XSS allows attackers to execute script in the victim's browser which can hijack user sessions, deface web sites, possibly introduce worms, etc.
+
|
 +
Sovellus on haavoittuva verkkosivun rakenteen muutoshyökkäykselle (XSS), kun se välittää käyttäjän antaman syötteen selaimelle sellaisenaan tarkistamatta ja käsittelemättä sitä ensin asianmukaisesti. Tämä mahdollistaa hyökkääjältä tulevien komentojen suorittamisen sovelluksen alaisuudessa. Komennoilla voidaan muuttaa selaimessa esimerkiksi sivuston ulkoasua tai kaapata sivuston istuntotunnisteet.
 
|-
 
|-
  
|[[Top_10_2007-A2|A2 - Injection Flaws]]
+
|[[Top_10_2007-A2-Finnish|A2 - Taustajärjestelmäkyselyn rakenne ei säily]]
|Injection flaws, particularly SQL injection, are common in web applications. Injection occurs when user-supplied data is sent to an interpreter as part of a command or query. The attacker's hostile data tricks the interpreter into executing unintended commands or changing data.
+
|
 +
Taustajärjestelmäkyselyn rakenteen muutoshyökkäykset, erityisesti SQL-tietokantakyselyn rakenteen muutoshyökkäys (SQL-injektio), ovat tyypillisiä web-sovelluksiin kohdistuvia hyökkäysmenetelmiä. Kyselyn rakenteen muutos onnistuu, kun puutteellisen suodatuksen takia käyttäjän antama syöte istutetaan suoraan osaksi taustajärjestelmäkomentoa tai tietokantakyselyä. Tämä mahdollistaa hyökkääjälle komentojen ajamisen tai tiedon muuttamisen taustajärjestelmässä.
 
|-
 
|-
  
|[[Top_10_2007-A3|A3 - Malicious File Execution]]
+
|[[Top_10_2007-A3-Finnish|A3 - Haitallisen tiedoston suoritus]]
|Code vulnerable to remote file inclusion (RFI) allows attackers to include hostile code and data, resulting in devastating attacks, such as total server compromise. Malicious file execution attacks affect PHP, XML and any framework which accepts filenames or files from users.  
+
|Käyttäjän antama tiedosto tai tiedostonimi välitetään sovellukselle tarkistamatta tiedoston sisällön tai tiedostonimen oikeellisuutta. Tämä mahdollistaa hyökkääjälle tavan liittää sovelluksen käyttöön haitallista koodia tai haitallisia tiedostoja, jotka suoritetaan palvelimella.
 
|-
 
|-
  
|[[Top_10_2007-A4|A4 - Insecure Direct Object Reference]]
+
|[[Top_10_2007-A4-Finnish|A4 - Turvaton suora viittaus tietoalkioon]]
|A direct object reference occurs when a developer exposes a reference to an internal implementation object, such as a file, directory, database record, or key, as a URL or form parameter. Attackers can manipulate those references to access other objects without authorization.
+
|Jos sovellus käyttää suoria viittauksia sovelluksen sisäisesti käyttämiin tietoalkioihin, kuten tiedostoihin tai tietokantataulujen perusavaimiin, viittaukset voivat paljastua käyttäjälle esimerkiksi osoitekentässä näkyvien parametrien arvona. Tämä mahdollistaa hyökkääjälle pääsyn valtuuttamattomiin tietoalkioihin, esimerkiksi toisten käyttäjien salaisiin tietoihin, mikäli käytettyjen viittauksien vaihtamista toiseen ei ole estetty asianmukaisilla valtuutusten tarkistuksilla.
 
|-
 
|-
  
|[[Top_10_2007-A5|A5 - Cross Site Request Forgery (CSRF)]]
+
|[[Top_10_2007-A5-Finnish|A5 - Puutteellinen pyynnön alkuperän tarkistus (CSRF)]]
|A CSRF attack forces a logged-on victim's browser to send a pre-authenticated request to a vulnerable web application, which then forces the victim's browser to perform a hostile action to the benefit of the attacker. CSRF can be as powerful as the web application that it attacks.
+
|
 +
Pyyntöhuijauksessa hyökkääjä lähettää sovellukseen kirjautuneelle käyttäjälle esimerkiksi sähköpostissa väärennetyn linkin, joka ohjaa käyttäjän selaimen suorittamaan hyökkääjän määräämän toiminnon käyttäjän valtuuksilla. Tämä voidaan tehdä täysin käyttäjän tietämättä, sillä kyseinen kutsu voidaan piilottaa esimerkiksi kuvaelementin sisään jollakin toisella sivustolla.
 
|-
 
|-
  
|[[Top_10_2007-A6|A6 - Information Leakage and Improper Error Handling]]
+
|[[Top_10_2007-A6-Finnish|A6 - Tiedon vuotaminen ja puutteellinen virheenkäsittely]]
|Applications can unintentionally leak information about their configuration, internal workings, or violate privacy through a variety of application problems. Attackers use this weakness to steal sensitive data, or conduct more serious attacks.  
+
|
 +
Sovellukset voivat tarkoituksettomasti vuotaa tietoja omista asetuksistaan ja sisäisistä toteutustavoistaan tai jopa loukata yksityisyydensuojaa erilaisten hallitsemattomien virhetilanteiden johdosta. Hyökkääjät voivat käyttää sovelluksen virheviesteistä paljastuvia tietoja joko suoraan tai apuna suunnitellessaan vakavampia hyökkäyksiä.
 
|-
 
|-
  
|[[Top_10_2007-A7|A7 - Broken Authentication and Session Management]]
+
|[[Top_10_2007-A7-Finnish|A7 - Puutteellinen tunnistusmenettely ja istunnonhallinta]]
|Account credentials and session tokens are often not properly protected. Attackers compromise passwords, keys, or authentication tokens to assume other users' identities.
+
|Käyttäjä- ja istuntotunnisteita ei usein ole suojattu riittävillä keinoilla. Tämä mahdollistaa hyökkääjille salasanojen sekä käyttäjä- tai istuntotunnisteiden keruun järjestelmästä. Tätä kautta sovelluksen käyttämisen toisten valtuuksilla mahdollistuu.
 
|-
 
|-
  
|[[Top_10_2007-A8|A8 - Insecure Cryptographic Storage]]
+
|[[Top_10_2007-A8-Finnish|A8 - Puutteellinen tietojen salaus]]
|Web applications rarely use cryptographic functions properly to protect data and credentials. Attackers use weakly protected data to conduct identity theft and other crimes, such as credit card fraud.
+
|Web-sovelluksissa käytetään vain harvoin asianmukaisia salausmenetelmiä tiedon ja käyttäjätunnisteiden salaukseen esimerkiksi tietokannassa. Hyökkääjä voi tällöin helposti selvittää esimerkiksi käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ja luottokorttinumeroita päästyään tietokantaan käsiksi esimerkiksi tietokantakyselyn rakennemuutos -hyökkäyksen avulla.  
 
|-
 
|-
  
|[[Top_10_2007-A9|A9 - Insecure Communications]]
+
|[[Top_10_2007-A9-Finnish|A9 - Turvattomat tietoliikenneyhteydet]]
|Applications frequently fail to encrypt network traffic when it is necessary to protect sensitive communications.
+
|Sovellukset käyttävät harvoin asianmukaisesti salattuja tietoliikenneyhteyksiä. Tämä voi mahdollistaa esimerkiksi liikenteen salakuuntelun.
 
|-
 
|-
  
|[[Top_10_2007-A10|A10 - Failure to Restrict URL Access]]
+
|[[Top_10_2007-A10-Finnish|A10 - Rajoittamaton URL-tason pääsy]]
|Frequently, an application only protects sensitive functionality by preventing the display of links or URLs to unauthorized users. Attackers can use this weakness to access and perform unauthorized operations by accessing those URLs directly.
+
|Sovellusten pääsynvalvonta perustuu usein siihen, että valtuuttamattomalle käyttäjälle ei näytetä linkkejä niihin toimintoihin, joihin hänellä ei ole oikeuksia. Nämä osoitteet saattavat kuitenkin olla yleisesti tunnettuja tai helposti arvattavia, ja hyökkääjä pystyy suorittamaan valtuuttamattomia toimia yksinkertaisesti siirtymällä näihin osoitteisiin.
 
|}
 
|}
'''<center>Table 1: Top 10 Web application vulnerabilities for 2007</center>'''
+
'''<center>Taulukko 1: Web-sovellusten Top 10 -haavoittuvuudet 2007</center>'''
  
  
There are several pages in this document that are not dedicated to a specific vulnerability and hence are not listed in the table. Here is the list of them.
+
Tämä dokumentti sisältää myös muutamia sivuja, jotka eivät suoraan koske mitään tiettyä haavoittuvuutta. Nämä on listattu seuraavassa taulukossa.
  
 
{| border='1' cellpadding='2'  
 
{| border='1' cellpadding='2'  
 
|-
 
|-
|[[Top 10 2007]]
+
|[[Top 10 2007 Finnish]]
|The main page for the document (this page). Besides providing an introduction, bookmarking the "Summary" section (this can be done by dragging [https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007#Summary this link] to your browser's bookmarks) gives you quick access to the entire document.
+
|Dokumentin pääsivu (tämä sivu) tarjoaa johdannon ja mahdollisuuden lisätä kirjanmerkkeihin koosteosuuden jatkokäyttöä varten. (lisää [https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007_Finnish#Kooste tämä linkki] selaimesi kirjanmerkkeihin)
 
|-
 
|-
|[[Top 10 2007-Methodology]]
+
|[[Top 10 2007-Methodology-Finnish]]
|A description of the methodology used to select the vulnerabilities for this document.  
+
|Kuvaus tähän dokumenttiin valittujen haavoittuvuuksien valintamenetelmistä.
 
|-
 
|-
|[[Top 10 2007-Where to Go From Here]]
+
|[[Top 10 2007-Where to Go From Here-Finnish]]
|Some advice as to how to proceed once you have read this document.
+
|Vinkkejä siihen kuinka jatkaa tämän dokumentin lukemisen jälkeen.
 
|-
 
|-
|[[Top 10 2007-References]]
+
|[[Top 10 2007-References-Finnish]]
|Recommendations for further reading.
+
|Suositeltavaa luettavaa.
 
|}
 
|}
'''<center>Table 1a: Pages in the ''OWASP Top Ten 2007'' document other than the vulnerability pages listed above.</center>'''
+
'''<center>Taulukko 1a: Sivut ''OWASP Top Ten 2007'' -dokumentissa, jotka eivät liity yllä oleviin haavoittuvuussivuihin.</center>'''
  
==A Note About The Different Versions==
+
==Eri versioihin liittyvä huomautus==
While the only official version of the ''OWASP Top Ten 2007'' list is the downloadable English PDF version, OWASP has put together this Wiki that initially contains the same content as the PDF. But OWASP hopes that will change with your help. OWASP encourages community involvement and wants your help to make the Wiki version even better. To aid in this they have put together a brief [[Editing:Top_10_2007|tutorial]] to get you started.
+
Vaikka ainut virallinen versio ''OWASP Top Ten 2007'' -listasta on englanninkielinen ladattava PDF-versio, OWASP on julkaissut tämän Wiki-sivun, joka sisältää PDF-dokumentin kanssa yhtenevät tiedot. Toivomme että vapaaehtoispanoksesi myötä tilanne voisi muuttua ja Wiki-versio voisi edelleen kehittyä. Tämän helpottamiseksi olemme julkaisseet englanninkielisen [[Editing:Top_10_2007|ohjesivun]].
  
==Downloadable Versions==
+
==Ladattavat tiedostot==
You can download the Top 10 2007 (Final) here:
+
Valmiita Top 10 -dokumentteja on ladattavissa seuraavilla kielillä:
  
* [http://www.owasp.org/images/e/e8/OWASP_Top_10_2007.pdf (PDF, 930 kb)]
+
* [http://www.owasp.org/images/e/e8/OWASP_Top_10_2007.pdf (englanti, PDF 930 kb)]
<!--* [http://www.owasp.org/images/2/24/OWASP_Top_10_2007.doc (Word, 514 kb)]-->
+
<!--* [http://www.owasp.org/images/2/24/OWASP_Top_10_2007.doc (Word, 514 kt)]-->
  
* [https://www.owasp.org/images/c/ce/OWASP_Top_10_2007_-_French.pdf (French Version PDF, 455 kb)]
+
* [https://www.owasp.org/images/c/ce/OWASP_Top_10_2007_-_French.pdf (ranska, PDF 455 kt)]
  
* [http://www.metasecurity.org/owasp/OWASP_Top_10_2007_Korean.pdf (Korean Version PDF, 768 kb)]
+
* [http://www.metasecurity.org/owasp/OWASP_Top_10_2007_Korean.pdf (korea, PDF 768 kt)]
  
* [http://csirt.ulakbim.gov.tr/dokumanlar/Ceviri_OWASP_ilk10_2007.pdf (Turkish Version PDF, 718 kb)]
+
* [http://csirt.ulakbim.gov.tr/dokumanlar/Ceviri_OWASP_ilk10_2007.pdf (turkki, PDF 718 kb)]
  
* [http://www.owasp.org/images/4/42/OWASP_TOP_10_2007_PT-BR.pdf (Brazilian Portuguese PDF, 329 kb)]
+
* [http://www.owasp.org/images/4/42/OWASP_TOP_10_2007_PT-BR.pdf (brasilianportugali, PDF 329 kt)]
  
* [https://www.owasp.org/images/a/ae/OWASP_Top_10_2007_Spanish.pdf (Spanish PDF, 488kb)]
+
* [https://www.owasp.org/images/a/ae/OWASP_Top_10_2007_Spanish.pdf (espanja, PDF 488 kt)]
  
* [https://www.owasp.org/images/8/89/OWASP_Top_10_2007_for_JEE.pdf OWASP Top 10 for Java Enterprise Edition (PDF, 630 kb)]
+
* [https://www.owasp.org/images/8/89/OWASP_Top_10_2007_for_JEE.pdf OWASP Top 10 (Java Enterprise Edition), PDF 630 kt)]
  
* Looking for a version in another language? We could use your help translating. Contact Andrew van der Stock (vanderaj ...(@)... owasp.org) to help translating the OWASP Top 10 into your language.
+
* Etsitkö jollain muulla kielellä laadittua versiota? Otamme mielellämme vastaan panoksesi käännöstyöhön. Ota yhteyttä Andrew van der Stockiin (vanderaj ...(@)... owasp.org) lisätietojen saamiseksi.
  
 
{{Top_10_2007:BottomTemplate|usenext=NextLink|next=-Methodology|useprev=Nothing|usemain=Nothing}}
 
{{Top_10_2007:BottomTemplate|usenext=NextLink|next=-Methodology|useprev=Nothing|usemain=Nothing}}

Latest revision as of 16:20, 16 June 2009

Johdanto

Huom! Tätä sivua työstetään edelleen. Tältä sivulta linkittyvien alasivujen suomennostyöhön saa osallistua kuka tahansa.

Tervetuloa OWASP Top 10 2007 -dokumentin suomennettuun versioon! Top 10 2007 kuvaa kymmentä tyypillisintä nykyään käytettävistä web-sovelluksista havaittua haavoittuvuutta. Dokumentti on uudelleenkirjoitettu alkuperäisestä vuoden 2004 versiosta.

Java Enterprise Edition -kohtainen lista dokumentista on ladattavissa täältä.

Tavoitteet

OWASP Top 10:n tärkein tavoite on kouluttaa sovelluskehittäjiä, suunnittelijoita, arkkitehtejä ja organisaatioita tyypillisimpien sovellushaavoittuvuuksien seurauksista. Top 10 tarjoaa perusmenetelmät näiltä haavoittuvuuksilta suojautumiseen - loistava ensiaskel turvalliseen ohjelmistokehitykseen.

Tietoturvallisuutta ei saavuteta kerralla. Ei riitä, että sovellus tehdään turvalliseksi kerran. Esimerkiksi nyt lukemasi lista on muuttunut vuosien varrella, ja sovelluksen lähdekoodin käsittely uusien uhkien valossa takaa sovelluksen turvallisuuden jatkossakin. Lisätietoja ja tarkempia suosituksia on tarjolla englanninkielisessä dokumentissa Where to Go From Here.

Turvallisen ohjelmoinnin periaatteita tulee noudattaa läpi koko sovelluksen elinkaaren. Turvallinen web-sovellus on mahdollinen vain kun turvallisen ohjelmistokehityksen elinkaarimalli (Secure SDLC - Software Development Life Cycle) on mukana. Tämän mallin tulee olla oletuksena mukana sekä suunnitteluvaiheessa että kaikissa kehitysvaiheissa. Kaiken kaikkiaan erilaisia web-sovellusten tietoturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä voidaan nimetä yli 300. Näistä tekijöistä on tarkempia kuvauksia englanninkielisessä dokumentissa OWASP Development Guide, joka sisältää oleellista luettavaa kaikille web-sovelluskehittäjille.

Tämän dokumentin ensisijainen tarkoitus on olla opetuksellinen, ei standardi. Älä käytä tätä dokumenttia tietoturvallisuuden ohjenuorana tai standardina ottamatta meihin yhteyttä ensin! Jos tarvitset turvallisen ohjelmistokehityksen standardia, OWASPilla on käynnissä tähän liittyviä muita projekteja. Liittymällä mukaan tai antamalla tukea näihin projekteihin tuet niiden edistymistä parhaiten.

Kiitokset avustajille

OWASP Foundation kiittää MITREä CVE-tietokannan Vulnerability Type Distribution -osion tietojen saattamisesta yleiseen käyttöön. Kansainvälistä OWASP Top Ten -projektia vetää ja sen sponsorina toimii Aspect_logo.gif.

Projektipäällikkö: Andrew van der Stock (Executive Director, OWASP Foundation)

Työryhmä: Jeff Williams (Chair, OWASP Foundation), Dave Wichers (Conference Chair, OWASP Foundation)

OWASP Foundation kiittää osaltaan seuraavia avustajia ja kommentoijia:

  • Raoul Endres (hankkeen kommentointi)
  • Steve Christey (MITRE) (aineiston perinpohjainen vertaisarviointi, MITRE CWE -datan lisääminen)
  • Sylvan von Stuppe (aineiston perinpohjainen vertaisarviointi)
  • Jeremiah Grossman (WhiteHat Security) aineiston arviointi, automaattisten havaintomenetelmien arviointi
  • Neil Smithline (OneStopAppSecurity.com) (kommentit ja Wiki-version luonti)
  • Colin Wong, Nigel Evans, Andre Gironda (sähköpostikommentointi)

Dokumentin käännöstyöhön Suomessa ovat osallistuneet OWASP Helsinki -jaoksen aktiivijäsenet.

Kooste

A1 - Verkkosivun rakenne ei säily (XSS)

Sovellus on haavoittuva verkkosivun rakenteen muutoshyökkäykselle (XSS), kun se välittää käyttäjän antaman syötteen selaimelle sellaisenaan tarkistamatta ja käsittelemättä sitä ensin asianmukaisesti. Tämä mahdollistaa hyökkääjältä tulevien komentojen suorittamisen sovelluksen alaisuudessa. Komennoilla voidaan muuttaa selaimessa esimerkiksi sivuston ulkoasua tai kaapata sivuston istuntotunnisteet.

A2 - Taustajärjestelmäkyselyn rakenne ei säily

Taustajärjestelmäkyselyn rakenteen muutoshyökkäykset, erityisesti SQL-tietokantakyselyn rakenteen muutoshyökkäys (SQL-injektio), ovat tyypillisiä web-sovelluksiin kohdistuvia hyökkäysmenetelmiä. Kyselyn rakenteen muutos onnistuu, kun puutteellisen suodatuksen takia käyttäjän antama syöte istutetaan suoraan osaksi taustajärjestelmäkomentoa tai tietokantakyselyä. Tämä mahdollistaa hyökkääjälle komentojen ajamisen tai tiedon muuttamisen taustajärjestelmässä.

A3 - Haitallisen tiedoston suoritus Käyttäjän antama tiedosto tai tiedostonimi välitetään sovellukselle tarkistamatta tiedoston sisällön tai tiedostonimen oikeellisuutta. Tämä mahdollistaa hyökkääjälle tavan liittää sovelluksen käyttöön haitallista koodia tai haitallisia tiedostoja, jotka suoritetaan palvelimella.
A4 - Turvaton suora viittaus tietoalkioon Jos sovellus käyttää suoria viittauksia sovelluksen sisäisesti käyttämiin tietoalkioihin, kuten tiedostoihin tai tietokantataulujen perusavaimiin, viittaukset voivat paljastua käyttäjälle esimerkiksi osoitekentässä näkyvien parametrien arvona. Tämä mahdollistaa hyökkääjälle pääsyn valtuuttamattomiin tietoalkioihin, esimerkiksi toisten käyttäjien salaisiin tietoihin, mikäli käytettyjen viittauksien vaihtamista toiseen ei ole estetty asianmukaisilla valtuutusten tarkistuksilla.
A5 - Puutteellinen pyynnön alkuperän tarkistus (CSRF)

Pyyntöhuijauksessa hyökkääjä lähettää sovellukseen kirjautuneelle käyttäjälle esimerkiksi sähköpostissa väärennetyn linkin, joka ohjaa käyttäjän selaimen suorittamaan hyökkääjän määräämän toiminnon käyttäjän valtuuksilla. Tämä voidaan tehdä täysin käyttäjän tietämättä, sillä kyseinen kutsu voidaan piilottaa esimerkiksi kuvaelementin sisään jollakin toisella sivustolla.

A6 - Tiedon vuotaminen ja puutteellinen virheenkäsittely

Sovellukset voivat tarkoituksettomasti vuotaa tietoja omista asetuksistaan ja sisäisistä toteutustavoistaan tai jopa loukata yksityisyydensuojaa erilaisten hallitsemattomien virhetilanteiden johdosta. Hyökkääjät voivat käyttää sovelluksen virheviesteistä paljastuvia tietoja joko suoraan tai apuna suunnitellessaan vakavampia hyökkäyksiä.

A7 - Puutteellinen tunnistusmenettely ja istunnonhallinta Käyttäjä- ja istuntotunnisteita ei usein ole suojattu riittävillä keinoilla. Tämä mahdollistaa hyökkääjille salasanojen sekä käyttäjä- tai istuntotunnisteiden keruun järjestelmästä. Tätä kautta sovelluksen käyttämisen toisten valtuuksilla mahdollistuu.
A8 - Puutteellinen tietojen salaus Web-sovelluksissa käytetään vain harvoin asianmukaisia salausmenetelmiä tiedon ja käyttäjätunnisteiden salaukseen esimerkiksi tietokannassa. Hyökkääjä voi tällöin helposti selvittää esimerkiksi käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ja luottokorttinumeroita päästyään tietokantaan käsiksi esimerkiksi tietokantakyselyn rakennemuutos -hyökkäyksen avulla.
A9 - Turvattomat tietoliikenneyhteydet Sovellukset käyttävät harvoin asianmukaisesti salattuja tietoliikenneyhteyksiä. Tämä voi mahdollistaa esimerkiksi liikenteen salakuuntelun.
A10 - Rajoittamaton URL-tason pääsy Sovellusten pääsynvalvonta perustuu usein siihen, että valtuuttamattomalle käyttäjälle ei näytetä linkkejä niihin toimintoihin, joihin hänellä ei ole oikeuksia. Nämä osoitteet saattavat kuitenkin olla yleisesti tunnettuja tai helposti arvattavia, ja hyökkääjä pystyy suorittamaan valtuuttamattomia toimia yksinkertaisesti siirtymällä näihin osoitteisiin.
Taulukko 1: Web-sovellusten Top 10 -haavoittuvuudet 2007


Tämä dokumentti sisältää myös muutamia sivuja, jotka eivät suoraan koske mitään tiettyä haavoittuvuutta. Nämä on listattu seuraavassa taulukossa.

Top 10 2007 Finnish Dokumentin pääsivu (tämä sivu) tarjoaa johdannon ja mahdollisuuden lisätä kirjanmerkkeihin koosteosuuden jatkokäyttöä varten. (lisää tämä linkki selaimesi kirjanmerkkeihin)
Top 10 2007-Methodology-Finnish Kuvaus tähän dokumenttiin valittujen haavoittuvuuksien valintamenetelmistä.
Top 10 2007-Where to Go From Here-Finnish Vinkkejä siihen kuinka jatkaa tämän dokumentin lukemisen jälkeen.
Top 10 2007-References-Finnish Suositeltavaa luettavaa.
Taulukko 1a: Sivut OWASP Top Ten 2007 -dokumentissa, jotka eivät liity yllä oleviin haavoittuvuussivuihin.

Eri versioihin liittyvä huomautus

Vaikka ainut virallinen versio OWASP Top Ten 2007 -listasta on englanninkielinen ladattava PDF-versio, OWASP on julkaissut tämän Wiki-sivun, joka sisältää PDF-dokumentin kanssa yhtenevät tiedot. Toivomme että vapaaehtoispanoksesi myötä tilanne voisi muuttua ja Wiki-versio voisi edelleen kehittyä. Tämän helpottamiseksi olemme julkaisseet englanninkielisen ohjesivun.

Ladattavat tiedostot

Valmiita Top 10 -dokumentteja on ladattavissa seuraavilla kielillä:

  • Etsitkö jollain muulla kielellä laadittua versiota? Otamme mielellämme vastaan panoksesi käännöstyöhön. Ota yhteyttä Andrew van der Stockiin (vanderaj ...(@)... owasp.org) lisätietojen saamiseksi.


    »»»»

© 2002-2007 OWASP Foundation This document is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 license. Some rights reserved.